Umowa o dzieło.

Umowa o dzieło to szczególny rodzaj porozumienia płacowego zawieranego między osobami zlecającymi wykonanie określonego dzieła a autorami. Zawieranie umów o dzieło regulują przepisy Kodeksu Cywilnego. Osoby wiążące się ze sobą tego rodzaju umowami powinny również znać przepisy stawy o prawach autorskich, która dokładnie określa, jakie wytwory ludzkiej działalności podlegają ochronie z tytułu praw autorskich, a które są własnością powszechną. Jest to istotne wówczas, gdy strony zawierają umowę z przeniesieniem praw autorskich.
Dobrze skonstruowana umowa o dzieło przykład będzie nieco niżej to dokument, który szczegółowo określa przede wszystkim przedmiot porozumienia czyli owe dzieło. Trzeba pamiętać, że umowy o dzieło nie można wypowiedzieć, a jedynie można od niej odstąpić. W dodatku to odstąpienie nie jest takie łatwe, szczególnie wykonawca dzieła ma w tym zakresie mocno ograniczone prawa. Zlecający wykonanie dzieła może odstąpić od umowy wówczas, gdy jego zdaniem postępy prac nie dają najmniejszej szansy na zakończenie umowy w terminie albo twórca używa sposobów czy materiałów, które nie gwarantują odpowiedniej jakości i efektu oczekiwanego przez zlecającego. Powodem do zerwania umowy może być również stwierdzenie wad w wykonywanym dziele lub w ogóle nie wykonanie niczego.
Umowa o dzieło powinna zawierać następujące elementy:
1. Oznaczenie miejsca i czasu zawarcia umowy.
W prawym górnym rogu dokumentu powinna być nazwa miejscowości oraz data zawarcia umowy.
2. Oznaczenie stron umowy.
Określenie kto jest zleceniodawcą oraz kto wykonawcą. W tym punkcie podaje się nazwy, imiona nazwiska, adresy. dane kontaktowe.
3. Określenie przedmiotu umowy.
To nazwanie co jest przedmiotem umowy. W tym punkcie opisuje się dokładnie, co ma wykonać autor oraz zaznacza się czy oddając dzieło przekazuje wraz z nim prawa autorskie do niego.
4. Określenie wynagrodzenia.
To punkt w którym podaje się należność za wykonanie dzieła. Można również podać sposób wypłaty wynagrodzenia (zaliczki, transze, forma gotówkowa czy przelew i tym podobne)
5. Oznaczenie terminu.
W tym miejscu określa się termin rozpoczęcia prac i zakończenia. Można uznać, że termin rozpoczynający to dzień podpisania umowy – wówczas wystarczy podać datę zakończenia prac.
6. Informacje dodatkowe.
To mogą być zapisy dotyczące na przykład kar umownych z tytułu niedotrzymania terminu oraz inne ważne dla stron informacje.

W przypadku, gdy osobą zlecającą wykonanie dzieła jest firma na niej spoczywa obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego. Jeśli zlecający wykonanie dzieła jest osobą fizyczną obowiązek podatkowy jest wyłącznie po stronie wykonawcy umowy.
W zależności od tego, co stanie się z prawami autorskimi różna jest wysokość zaliczki na podatek. Bez przenoszenia praw stosuje się 20% koszty uzyskania. W umowach z przeniesieniem praw autorskich można zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości 50%. W praktyce oznacza to zapłacenie podatku dochodowego odpowiednio 14,4% oraz 9%.

http://www.sebby.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here